26. Μεταφορά Ύλης Μέσω Μεμβρανών και Βιολογικών Τοιχωμάτων. Συστήματα Διασποράς της Ύλης