Ιατρική Στατιστική

... υπό κατασκευή ...
 • Συλλογή και Πινακοποίηση του στατιστικού υλικού
 • Παρουσίαση του στατιστικού υλικού (πίνακες, παραστάσεις)
 • Κατανομές συχνοτήτων
 • Ανάλυση στατιστικών δεδομένων
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης
 • Διαδικασία ελέγχου υποθέσεων
 • Ορισμοί και κανόνες πιθανοτήτων
 • Δοκιμασίες Ζ και t
 • Το κριτήριο x^2
 • Μη παραμετρικές δοκιμασίες
 • Στατιστική συσχέτιση και εξάρτηση
 • Ανάλυση της διακύμανσης
 • Εισαγωγή στους πίνακες επιβιώσεως
 • Επιδημιολογικοί δείκτες
 • Αποδοτικότητα, ευαισθησία και ειδικότητα εργαστηριακών τεχνικών
 • Οι προγνωστικές αξίες του θετικού και αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακής τεχνικής