Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας

Το κλειδί για κάθε βιολογικό πρόβλημα πρέπει ν' αναζητηθεί στο κύτταρο, επειδή κάθε ζωντανός οργανισμός είναι, ή κάποτε υπήρξε, ένα κύτταρο.
- E. B. Wilson, κυτταρικός βιολόγος (1925)  

... υπό κατασκευή ...
Βιβλίο: Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας
Η κυτταρική βιολογία είναι ένα από τα βασικά μαθήματα του πρώτου έτους των περισσότερων Ιατρικών σχολών στην Ελλάδα.

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση της δομής και λειτουργίας των επιμέρους οργανιδίων του κυττάρου, με στόχο την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας νόσων σε μοριακό επίπεδο.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές αρχές της επιστήμης της Βιολογίας και η δυνατότητα εξάσκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τη σύγχρονη βιολογική επιστήμη για την κατανόηση των βασικών αυτών αρχών. Η εμπειρία που αποκτάται είναι χρήσιμη για την πληρέστερη κατανόηση των μαθημάτων που θα ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα των σπουδών, τόσο της Ιατρικής, όσο και της Οδοντιατρικής Σχολής.

Η ύλη είναι αρκετά ογκώδης και οι έννοιες μέσα στο σύγγραμα ορισμένες φορές επαναλαμβάνονται και περιπλέκονται δυσκολεύοντας την αφομοίωσή τους. Για το λόγο αυτό παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια επιμερισμού της, με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και επιπλέον πολυμεσικό υλικό.
Εμφάνιση 21 αντικειμένων
Ανάλυση Κεφαλαίων και Βοηθητικό Υλικό
Ταξινόμηση 
 
Ανάλυση Κεφαλαίων και Βοηθητικό Υλικό
1. Εισαγωγή στα Κύτταρα 
2. Χημική Σύσταση των Κυττάρων 
3. Ενέργεια, Κατάλυση και Βιοσύνθεση 
4. Δομή και Λειτουργία των Πρωτεϊνών 
5. DNA και Χρωμοσώματα 
6. Αντιγραφή, Επιδιόρθωση και Ανασυνδυασμός του DNA 
7. Από το DNA στις Πρωτεΐνες: Πως διαβάζουν τα Κύτταρα το Γονιδίωμα 
8. Τα Χρωμοσώματα και η Ρύθμιση των Γονιδίων 
9. Εξέλιξη των Γονιδίων και των Γονιδιωμάτων 
10. Η Τεχνολογία του DNA 
11. Δομή των Μεμβρανών 
12. Μεμβρανική Μεταφορά 
13. Τα κύτταρα Αποκτούν Ενέργεια από τις Τροφές 
14. Παραγωγή Ενέργειας στα Μιτοχόνδρια 
15. Ενδοκυττάρια Διαμερίσματα και Μεταφορά 
16. Κυτταρική Επικοινωνία 
17. Κυτταροσκελετός 
18. Έλεγχος του Κυτταρικού Κύκλου και Κυτταρικός Θάνατος 
19. Κυτταρική Διαίρεση 
20. Γενετική Μείωση και η Μοριακή Βάση της Κληρονομικότητας 
21. Ιστοί και Καρκίνος 
Εμφάνιση 21 αντικειμένων